Jan Kiciński
DYNAMIKA WIRNIKÓW I ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH

Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, ur. w 1948, jest Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych i Kierownikiem Zakładu Dynamiki Wirników i Łożysk Ślizgowych w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Był kierownikiem dużego Projektu Badawczego Zamawianego PBZ 038-06 (zakończonego w 1998 r.) skupiającego działalność sześciu zespołów badawczych z całego kraju i nakierowanego na opracowanie pierwszego polskiego systemu nadzoru drganiowego turbozespołów dużej mocy. W kolejnym Projekcie Badawczym
Zamawianym PBZ-KBN-025/T10/2000 (zakończonym w 2005 roku) był głównym koordynatorem prac kilkunastu zespołów badawczych. Aktualnie jest kierownikiem Projektu Badawczego Zamawianego DIADYN, w realizację którego jest już zaangażowanych ok. 40 zespołów badawczych. Projekty te nakierowane były głównie na diagnostykę i modelowanie procesów zachodzących w dużych obiektach energetycznych. Był też kierownikiem kilkudziesięciu prac zleconych bezpośrednio przez przemysł, głównie energetyczny.
W 2004 r. został powołany na stanowisko Dyrektora ogólnopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii RIMAMI, a w 2003 powołany został w skład Komitetu Budowy Maszyn PAN i wybrany na stanowisko Przewodniczącego Sekcji Podstaw Eksploatacji KBM PAN.
Prof. J. Kiciński od wielu lat zajmuje się modelowaniem oddziaływań dynamicznych zachodzących w złożonych układach typu wirnik-łożyska-fundament oraz modelowaniem własności łożysk ślizgowych. Opracował trójwymiarowy, tzw. elastodiatermiczny model wymiany ciepła w węzłach łożyskowych i zespół autorskich programów komputerowych do analizy własności dynamicznych maszyn wirnikowych, w szczególności turbozespołów energetycznych dużej mocy. Prof. J. Kiciński opublikował ponad 100 prac naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz 5 monografii (jedną autorską i 4 współautorskie). Jest też redaktorem obszernej i unikalnej monografii stanowiącej efekt pracy zbiorowej kilkudziesięciu autorów wydanej przez PAN pt. Modelowanie i diagnostyka oddziaływań mechanicznych aerodynamicznych i magnetycznych w turbozespołach energetycznych, Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2005. Wypromował 7 doktorów nauk technicznych, a cztery kolejne przewody są w toku. Jest laureatem prestiżowej nagrody badawczej Siemensa, dwukrotnie nagrody Sekretarza Naukowego PAN oraz nagrody indywidualnej Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.
Prof. J. Kiciński jest także nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie jako profesor prowadzi wykłady z podstaw konstrukcji maszyn oraz prace przejściowe i magisterskie z inżynierskich zastosowań komputerów.

e-mail autora: kic@imp.gda.pl